Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 33 103 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal, sprzedaż - Kielce

Kielce, Warszawska

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Magdalena Banatkiewicz

Kancelaria Komornicza, Warszawska 30/24, Kielce, 25-312 Kielce

tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax.

Sygnatura: KM 916/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-12-2017 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój X, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Jach Marcin , położonego przy Warszawska 312 A, 25-414 M. Kielce , dla którego SĄD REJONOWY KIELCE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00107484/3 .

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 518 937,00 zł.

Zaś cena wywołania jest równa 3/4 oszacowania i wynosi 1 139 202,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 151 893,70 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika (PKO BP skontaktuj się z ogłoszeniodawcą skontaktuj się z ogłoszeniodawcą ) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość będzie można oglądać w dniu 17.11.2017 w godzinach skontaktuj się z ogłoszeniodawcą , zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Natomiast na dwa tygodnie przed licytacją akta sprawy wraz z elaboratem szacunkowym będzie można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach I Co 1421/17.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Magdalena Banatkiewicz

Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla