Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 32 938 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal do kupienia - Kielce

Kielce, Na Stoku

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Jolanta Piwowarczyk

Kancelaria Komornicza, B.Głowackiego 5, kielce, 25-368 Kielce

tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. 41 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: KM 408/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XXV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: małż. Wasilewscy Marcin i Katarzyna , położonego przy Na Stoku 50B, 25-437 M. Kielce , dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00043611/6 .
Opis nieruchomości:
Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego z usługami na parterze, 4-kondygnacyjnego, który posiada całkowite podpiwniczenie. Wysokość kondygnacji z przedmiotowym lokalem wynosi 3,30 m. Lokal ma jedno oddzielne wejście z zewnątrz ( z ulicy). Powierzchnia lokalu 54,50 m kw obejmuje salę sprzedaży, pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie socjalno-sanitarne oraz wiatrołap i korytarz.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 199.148,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 149.361,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.: 19.914,80 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: 17 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą skontaktuj się z ogłoszeniodawcą PKO BP SA I Oddział Kielce z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 408/16.


Nieruchomość tą można oglądać , w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Nieruchomość tą można oglądać , w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy

Jolanta Piwowarczyk

Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla